icon

Політика конфіденційності та оферта


ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОФЕРТА

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Цей документ «Політика конфіденційності» (далі – за текстом – «Політика») є правилами використання сайтом - https://gravyar.com [ФОП Івахов О.В.] (далі – Оператор) - персональної інформації Користувача, яку Оператор, включаючи всіх осіб, що входять в одну групу з Оператором, можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Оператора (далі – Сайт) та під час виконання Оператором будь-яких угод з Користувачем. Згода Користувача з Політикою, виражене ним у межах відносин із однією з перелічених осіб, поширюється на всі інші перелічені особи.

Використання Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та зазначеними у ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами, Користувач повинен утриматися від використання Сайту.

1. Загальні засади політики

1.1. Ця Політика є невід'ємною частиною Публічної оферти (далі – «Оферта»), розміщеною та/або доступною в мережі Інтернет за адресою: https://gravyar.com/pages/privacy-policy-and-offer, а також інших укладених з Користувачем договорів, коли це прямо передбачено їхніми умовами.

1.2. Ця Політика складена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01 червня 2010 р., а також інших нормативно-правових актів України в галузі захисту та обробки персональних даних та діє щодо всіх персональних даних, які Оператор може отримати від Користувача, який є стороною за цивільно-правовим договором.

1.3. Оператор має право вносити зміни до цієї Політики. При зміні заголовка Політики вказується дата останнього оновлення редакції. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

1.4. До цієї Політики, включаючи тлумачення її положень та порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, підлягає застосуванню законодавство України.

2. Персональна інформація Користувачів, яку обробляє Сайт

2.1. Під персональною інформацією у цій Політиці розуміється:

2.1.1.інформація, що надається Користувачем самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання Сайтом інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд;

2.1.2.дані, що передаються в автоматичному режимі Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреси, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до Сайту, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація;

2.1.3. інша інформація про Користувача, обробка якого передбачена умовами використання Сайту.

2.2. Ця Політика застосовується лише до інформації, що обробляється під час використання Сайту. Сайт не контролює та не несе відповідальності за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

2.3. Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, яку надає Користувач, і не має можливості оцінювати його дієздатність.


3. Цілі обробки персональної інформації Користувачів

3.1. Сайт збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів або виконання угод та договорів із Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку.

3.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє з цією метою:

3.2.1. ідентифікація сторони в рамках сервісів, угод та договорів із Сайтом;

3.2.2. надання Користувачеві персоналізованих сервісів та послуг, а також виконання угод та договорів;

3.2.3. направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сайту, виконання угод та договорів, а також обробка запитів та заявок від Користувача;

3.2.4. покращення якості роботи Сайту, зручності його використання для Користувача, розробка нових послуг та сервісів;

3.2.5. таргетування рекламних матеріалів;

3.2.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. Умови обробки персональної інформації Користувачів
та її передачі третім особам

4.1. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу до необмеженого кола осіб.

4.2. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

4.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

4.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або виконання певної угоди або договору з Користувачем;

4.3.3. Передача необхідна для функціонування та працездатності самого Сайту;

4.3.4. Передача передбачена українським чи іншим застосовним законодавством у межах встановленої законодавством процедури;

4.3.5. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;

4.3.6. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угоду про Угоду Сайту, цю Політику, або документи, що містять умови використання конкретних сервісів.

4.3.7. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримано знеособлені статистичні дані, що передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Сайту.

5. Зміна та видалення персональної інформації.

Обов'язкове зберігання даних

5.1. Користувач може будь-якої миті змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, звернувшись до Сайту за контактами у розділі «Контакти».

5.2. Права, передбачені п. 5.1. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Наприклад, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Сайту зберегти змінену або видалену Користувачем інформацію на строк, встановлений законодавством, та передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.

6. Обробка персональної інформації
за допомогою файлів Cookie та лічильників

6.1. Файли cookie, що передаються Сайтом обладнання Користувача та обладнання Користувача Сайту, можуть використовуватися Сайтом для надання Користувачеві персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, у статистичних та дослідницьких цілях, а також для покращення Сайту.

6.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, використовувані ним для відвідування сайтів в мережі інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

6.3. Google має право встановити, що надання певного сервісу або послуги можливе лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

6.4. Структура файлу cookie, його зміст та технічні параметри визначаються Сайтом та можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

6.5. Лічильники, розміщені Сайтом, можуть використовуватись для аналізу файлів cookie Користувача, для збирання та обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення працездатності Сайту в цілому або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Сайтом та можуть змінюватись без попереднього повідомлення Користувача.

7. Захист персональної інформації Користувача

7.1. Сайт вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

8. Умови обробки персональної інформації Користувачів
та її передачі третім особам

Зміна Політики конфіденційності

8.1. Сайт має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, постійно доступна на сторінці за адресою: https://gravyar.com/pages/privacy-policy-and-offer.

9. Контакти та питання за персональними даними

9.1. Всі пропозиції, питання, запити та інші звернення щодо цієї Політики та використання своїх персональних даних Користувач має право надсилати Сайту https://gravyar.com/
- за адресою електронної пошти: gravyar.info@gmail.com
- за поштовою адресою: 46016, Україна, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Київська, 2.

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ФОП Івахов Олександр Васильович, надалі – «Продавець», з однієї сторони, пропонує необмеженому колу осіб з іншої сторони надалі – «Покупець», разом надалі іменуються «Сторони», укласти цей Договір, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, асортимент та детальна інформація про які містяться на сайті https://gravyar.com.  Здійснення Покупцем дій, спрямованих на замовлення Товарів, асортимент та детальна інформація про які містяться на сайті https://gravyar.com, вважається акцептом викладеної в Договорі пропозиції та прийняттям умов цього Договору про нижченаведене.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за невиконання умов цього Договору.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на сайті https://gravyar.com, що містить пропозицію Продавця придбати Товар, асортимент та детальна інформація про який міститься на сайті https://gravyar.com, спрямовану невизначеному колу осіб.

«Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції Продавця придбати Товар, асортимент та детальна інформація про який міститься на сайті https://gravyar.com, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

«Сайт» – сайт https://gravyar.com.

«Товар» – шкіряні вироби, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на сайті https://gravyar.com.

«Продавець» – ФОП Івахов Олександр Васильович.

«Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідали сайт https://gravyar.com та мають намір придбати той чи інший Товар.

«Замовлення» – належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на Сайті або усно по телефону за допомогою менеджера.

4.2. Замовлення Продавцем приймаються щодня без перерви та вихідних з 09:00 до 22:00.

4.3. Для оформлення Замовлення через Сайт Покупцю необхідно:

 • обрати Товари, представлені на Сайті, їх кількість, та натиснути «Додати у кошик», Товар буде автоматично додано до розділу «Кошик»;
 • натиснути «Купити» або «Замовити в один клік» – заповнити дані у відповідній електронній формі замовлення та обрати спосіб оплати Товару;
 • наприкінці оформлення замовлення вибрати функцію «Оформити замовлення».

4.4. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем у випадку, коли після завершення Покупцем дій щодо оформлення замовлення на Сайті, менеджер Продавця в телефонному режимі / за допомогою месенджера зв’яжеться з Покупцем, за необхідності уточнить деталі замовлення та підтвердить Покупцю прийняття відповідного замовлення в роботу;

4.5 Покупець несе повну відповідальність за коректність та достовірність даних, вказаних ним під час оформлення замовлення.

4.6. Продавець зобов’язується надати Покупцю всю інформацію, що пов’язана з товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.

 1. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Способи, а також вартість доставки Товарів в залежності від способу оплати вказані в розділі https://gravyar.com/pages/оплата-та-доставка.

5.2. Доставка замовлень здійснюється територією України. Вартість доставки кожного Замовлення розраховується самостійно перевізником, виходячи з ваги Товару, регіону і способу доставки.

5.3 Відправка замовлень здійснюється у термін, вказаний у описі до кожного виду товару, як правило, не більше 5 робочих днів з моменту оформлення замовлення / внесення передоплати (день внесення передоплати не враховується до цього терміну).

5.4. Посилка доставляється на вказаний Покупцем склад перевізника або на адресу, вказану в замовленні. Для отримання посилки необхідно пред'явити паспорт. Перевізники можуть встановлювати термін безкоштовного зберігання вантажу на складі. За кожен день зберігання вантажу на складі перевізника понад встановлений ним безкоштовний період зберігання останнім стягується встановлена плата.

5.5. Затримки у доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставини, що сталися не з вини Продавця.

5.6. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

5.7. Приймаючи Замовлення, Покупець зобов’язаний перевірити Товар на відповідність замовленому і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець оплачує Замовлення. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару немає, і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов’язок щодо передачі Товару.

 1. ОПЛАТА ТОВАРУ

6.1. Ціна Товару вказується в гривнях.

6.2. Загальна вартість замовлення складається з вартості всіх Товарів, зазначених у підтвердженому менеджером Продавця замовленні Покупця, з урахуванням актуальної на час оформлення замовлення вартості цих Товарів, вказаної на Сайті, всіх податків та зборів, а також з вартості комплектації замовлення.

6.3. Загальна вартість замовлення повідомляється Покупцеві менеджером Продавця з подальшим підтвердженням прийняття відповідного замовлення в роботу.

6.4. Оплата Товару здійснюється готівкою під час отримання замовлення; або безготівковим розрахунком, шляхом внесення оплати за допомогою банківських карток на сайті або під час отримання замовлення; або онлайн за допомогою електронного платежу.

6.5. Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України.

6.6. У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівкову форму оплати вартості замовлення Товар передається Покупцю лише за умови оплати повної вартості Товару. У такому випадку оплата вартості Товару вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на рахунок Продавця.

6.7. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати замовлення в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати відповідного замовлення до моменту доставки Товарів кур’єром за адресою доставки, вказаною Покупцем (у випадку вибору кур’єрської доставки як способу доставки) або до моменту пред’явлення Покупцем вимоги про надання Товарів у місці видачі замовлень

6.8. Вартість та асортимент товарів на Сайті можуть бути змінені Продавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця. Та вартість товарів, вказана на Сайті на момент оформлення конкретного замовлення, є актуальною для цього замовлення.

 1. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець має право відмовитися від отриманого товару неналежної якості після його огляду в момент прийому товару.

7.2. В разі відмови від товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець повертає кошти Покупцеві за товар неналежної якості протягом чотирнадцяти банківських днів.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов’язання продати Товари, запропоновані до продажу на Сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов даної оферти, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити замовлені ним Товари.

8.2. Даний Договір поширюється на всі Товари, розміщені на Сайті на момент здійснення Замовлення Покупцем.

8.3. Продавець зобов’язується: 

 • продавати Товари, передбачені умовами даного Договору;
 • забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів;
 • надавати консультації з питань користування Сайтом та оформлення Замовлення.

8.4. Продавець має право: 

 • відмовити у продажі та/або передачі замовлених Товарів у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань відповідно до даного Договору;
 • вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку;
 • вносити зміни до інформації, розміщеної на Сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд;
 • залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;
 • змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону.

8.5. Покупець зобов’язується: 

 • дотримуватись умов даного Договору;
 • прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;
 • оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання;
 • перевірити кількість та найменування замовлених Товарів під час їх отримання.

8.6. Покупець має право: 

 • вимагати від Продавця продажу Товарів у відповідності до умов даного Договору.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. В разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

9.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання ним придбаних Товарів та/або недотримання правил догляду за ними, вказаними на Сайті Продавця.

9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

9.4. Продавець розглядає претензії Покупців протягом тридцяти робочих днів з моменту їх отримання.

9.5. Покупець несе відповідальність за достовірність внесених даних до форми Замовлення.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з його виконанням Покупець та Продавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.

10.2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.

10.3. У випадку, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди у спірних питаннях шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно діючого законодавства України.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

11.1. Покупець дає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (ім’я, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Продавцем виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Персональні дані Покупців зберігаються в базі даних Продавця. Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов даної оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.

11.2. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказаною на Сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

11.3. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

11.4. Продавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про інформацію».

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення замовлення Покупцем та підтвердження прийняття замовлення до виконання Продавцем.

12.2. Договір діє до повного виконання сторонами всіх умов цього Договору.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

13.1. Продавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань визначених Договором, якщо таке невиконання зобов’язань є наслідком обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, виникнення та існування яких є поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать у тому числі: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб відносно до Продавця, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, затори на дорогах, тощо.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

14.1. Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

14.2. Сайт може бути тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

14.3. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.

14.4. У випадку встановлення особливих умов стосовно асортименту, вартості Товарів, інших умов замовлення у зв’язку з проведенням акцій, тощо – такі дії не будуть вважатися порушенням п. 2 ст. 633 Цивільного кодексу України.

14.5. Оформляючи замовлення незалежно від способу оформлення (усно по телефону чи в електронній формі на Сайті) Покупець підтверджує наступне: 

 • Покупець ознайомлений з умовами цієї пропозиції (оферти) укласти Договір та акцептує їх у повній мірі та беззастережно;
 • Покупець ознайомлений та погоджується з асортиментом та вартістю Товарів, умовами їх оплати та доставки, іншими умовами купівлі-продажу Товарів, зазначеними на Сайті;
 • усі надані Покупцем під час оформлення замовлення дані (перелік Товарів, свої персональні дані, адреса доставки, номер телефону тощо) є актуальними та повними;
 • Покупець надав усі необхідні деталі замовлення стосовно асортименту, кількості Товарів, тощо, які мав намір надати, під час оформлення замовлення.

 Внесення змін до замовлення або відмова від замовлення після його підтвердження не допускається.


Вгору
Додому
Замовити
Замовити
097 293 75 50